Sirmium Seme je prva privatna laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena u Republici Srbiji. Osnovana je 2006. godine i akreditovana 06.06.2007. Trenutno je u postupku obnavljanja akreditacije.

Laboratorija poseduje savremenu i novu opremu za ispitivanje semena koja je redovno etalonirana. Zaposleni u laboratoriji su visokostručni i iskusni analitičari koji poseduju odgovarajuće licence za uzorkovanje i ispitivanje fizičko-hemijskih i bioloških osobina semena.

U našoj laboratoriji može te ispitati semena: kukuruza, soje, leguminoza, povrća (ne lukovica i krtola), šećerne repe, pšenice, ječma, ovsa i tritikalea. Usluge uzorkovanja i ispitivanja semena ispunjavaju zahteve Standarda i Pravilnika uz uvažavanje potreba i zahteva korisnika.

 

Delatnosti kojima se bavimo:

  • uzorkovanje semena poljoprivrednog bilja
  • ispitivanje klijavosti semena
  • ispitivanje zdravstvenog stanja semena
  • ispitivanje mase 1000 semena
  • ispitivanje čistoće semena (prisustvo primesa, loma, drugih semena i štetnih insekata)
  • ispitivanje sadržaja vlage semena

Laboratorija garantuje da su rezultati ispitivanja pouzdani, štedljivi i ponovljivi zbog objektivnosti i stručnosti osoblja.